rodzaje przestępstw

Rodzaje przestępstw komputerowych Na początku warto zdać sobie sprawę z tego, że cyberprzestępczość w Polsce występuje. Co więcej, zagraża zarówno firmom, jak i osobom prywatnym….Rodzaje przestępstw komputerowych: Phising – polega na działaniu mającym na celu zdobycie wrażliwych (poufnych) danych, takich jak np. hasła do aplikacji, ale i inne informacje. Najczęściej do phisingu wykorzystywane są maile. prawo IT w ,

Popularne rodzaje cyberprzestępczości Hacking. Jest to przestępstwo polegające na włamaniu się do systemu komputerowego….Wiele jest rodzajów przestępstw komputerowych, wśród nich wymienia się te skierowane przeciwko mieniu, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko własności intelektualnej czy godzące w dobra osobiste. prawo IT w ,

Są one uzależnione od rodzaju przestępstwa. Gdy w grę wchodzi nieumyślne naruszenie, najczęściej stosowana jest kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. prawo IT w ,

Skimming jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanym rodzajem spośród przestępstw komputerowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć bezprawne kopiowanie danych z paska magnetycznego karty płatniczej. prawo IT w