Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

image

Prawo Mediów

Zobacz więcej

image

Telekomunikacja

Zobacz więcej

image

Przedsiębiorca

Zobacz więcej

image
image

Przestępczość komputerowa

Zobacz więcej

image

Ochrona danych

Zobacz więcej

image

Prawo autorskie

Zobacz więcej

image

Wdrożenie RODO

Zobacz więcej

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce

W niektórych przypadkach cudzoziemiec przy zakupie nieruchomości jest zobowiązany otrzymać pozwolenie na zakup nieruchomości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W szczególności jest to konieczne w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej albo też lokalowej z dodatkowym udziałem np. w drodze wspólnej itp. W takiej sytuacji przed zakupem nieruchomości przez obcokrajowca musi on sporządzić odpowiedni wniosek, który będzie zawierał sporo szczegółowych informacji na jej temat oraz szereg restrykcyjnych dokumentów.

Postępowanie dotyczące uzyskania pozwolenia z MSWiA jest dosyć skomplikowane i wymaga precyzji podczas przygotowywania kompletu poprawnych dokumentów. Jest to też stosunkowo drogie postępowanie, jako że sama opłata skarbowa wynosi 1570 zł. Nasza kancelaria przeprowadziła sporo podobnych postępowań związanych z otrzymaniem pozwolenia z Ministerstwa, zarówno przy zakupie nieruchomości przez obcokrajowców od developerów, jak i podmiotów prywatnych.

uścisk dłoni przed domem

Potrzebujesz porady w sprawie zakupu nieruchomości?

Dlaczego wymagane jest zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca?

Wiele państw zastrzega sobie prawo do decydowania o możliwości nabycia nieruchomości przez osoby innej narodowości. Podobnie jest w Polsce — zakup nieruchomości przez obcokrajowca na terenie naszego kraju określa ustawa z dnia 24 marca 1920 roku, zgodnie z którą cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie od odpowiednich organów, aby nabyć prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo budynku. Cudzoziemiec, aby uzyskać pozwolenie na zakup nieruchomości w Polsce, musi złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunki udzielenia cudzoziemcowi pozwolenia na zakup nieruchomości

Cudzoziemiec zainteresowany nabyciem nieruchomości na terenie Polski może uzyskać pozwolenie z MSWiA pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zakup nieruchomości przez obcokrajowca nie może zagrażać obronności i bezpieczeństwu państwa, a także nie zaburzać porządku publicznego. Ponadto nabycie posesji przez osobę innej narodowości powinno być zgodne z przyjętą polityką społeczną i zdrowia społecznego. Konieczne jest również wykazanie przez cudzoziemca posiadania więzi z Polską i przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających te związki.

Obcokrajowiec może otrzymać pozwolenie z Ministerstwa na zakup nieruchomości na potrzeby życiowe o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha. Natomiast jeśli osoba innej narodowości ma zamiar przeznaczyć grunt pod działalność gospodarczą, powinna udowodnić, że jego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb i specyfiki danego biznesu.

Procedura uzyskiwania pozwolenia z MSWiA

Otrzymanie pozwolenia na zakup nieruchomości przez obcokrajowca wiąże się z koniecznością złożenia przez niego wniosku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność nabycia gruntu lub budynku. Cała procedura ubiegania się o zezwolenie należy do dosyć skomplikowanych, dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z pomocy kancelarii przy przygotowywaniu kompletu dokumentów. Tym bardziej że wniosek i pozostałe dokumenty powinny być opracowane w języku polskim, co często wiąże się z koniecznością skorzystania z usług tłumacza przysięgłego.

Przed wydaniem pozwolenia na zakup nieruchomości swoją opinię musi przedstawić Minister Obrony Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jeśli wniosek dotyczy nabycia nieruchomości rolnych) albo Minister Środowiska (gdy przedmiotem transakcji mają być grunty leśne). Jeśli nie występują żadne przeciwwskazania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela obcokrajowcowi pozwolenia na zakup nieruchomości. Okres oczekiwania na decyzję Ministra zwykle wynosi około 2 miesięcy, jeśli wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone w tym samym terminie. Należy także pamiętać, że pozwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca jest ważne przez 2 lata i wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 1570 zł.

Czy wszyscy cudzoziemcy muszą mieć pozwolenie na zakup nieruchomości?

Uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Dotyczy to również zagranicznych przedsiębiorców spoza tej strefy, których firma ma siedzibę w Szwajcarii lub na terytorium jednego z państw objętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zgodnie z obowiązującym prawem cudzoziemcy zainteresowani nabyciem nieruchomości na terenie Polski muszą uzyskać pozwolenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Procedura ubiegania się o takie zezwolenie jest dosyć złożona, dlatego warto skontaktować się z naszą kancelarią, która posiada doświadczenie w podobnych sprawach.