Umowy (kontrakty) elektroniczne

image

Telekomunikacja

Zobacz więcej

image

Prawo Mediów

Zobacz więcej

image
image

Przestępczość komputerowa

Zobacz więcej

image

Ochrona danych

Zobacz więcej

image

Prawo autorskie

Zobacz więcej

image

Przedsiębiorca

Zobacz więcej

image

Wdrożenie RODO

Zobacz więcej

Umowy (kontrakty) elektroniczne

Zajmujemy się tworzeniem, recenzją oraz konsultacjami dotyczącymi wszelkich umów związanych z obrotem w sieci Internet, jak również dotyczących nowych technologii (licencji, regulaminów użytkowania, sprzedaży technologii, przekazania praw autorskich czy wykorzystania wizerunku).

prawnik podpisuje umowę

Szukasz pomocy w zakresie sporządzania umów?

W jaki sposób zawrzeć umowę elektroniczną?

W polskim ustawodawstwie obowiązuje zasada swobody zawierania umów. Oznacza to, że mamy prawo wyboru formy, w jakiej zostanie zawarta umowa. Jedną z dostępnych możliwości jest zrobienie tego w formie elektronicznej.

Można to uczynić na kilka sposobów, między innymi przez zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo przez przekazanie umowy zapisanej na elektronicznym nośniku informacji, takim jak pendrive bądź płyta CD. W pewnych przypadkach jako zawarcie umowy elektronicznej może być traktowany nawet wybór danej opcji na stronie internetowej.

Bezpieczny podpis elektronicznych

Aby umowa IT mogła zachować formę pisemną czynności prawnej, musi ona posiadać podpis. Jak jednak podpisać się na dokumencie, który istnieje tylko w formie elektronicznej? Za pomocą podpisu elektronicznego.

Jest to w odpowiedni sposób przetworzony zbiór danych, potwierdzających tożsamość prywatnego użytkownika lub innego podmiotu. Występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich, podpis zwykły, jest potwierdzony za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego. Użycie go jest prawnie dopuszczalną formą, ale dokument nie spełnia wówczas wymogu zachowania zwykłej formy prawnej dla umowy.

Alternatywą jest bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. Żeby móc z niego skorzystać, trzeba dysponować odpowiednim oprogramowaniem, kartą kryptograficzną z dostosowanym do niej czytnikiem oraz zakupić certyfikat, który wymaga corocznego odnawiania, co za każdym razem pociąga za sobą koszt około 100 zł.

Czy warto wydawać takie pieniądze? To zależy, jak bardzo zależy nam na zawarciu danego kontraktu – ustawa o podpisie elektronicznym mówi, że podpisanie dokumentu w ten sposób wiąże się ze skutkami identycznymi, co podpisanie własnoręczne, dzięki czemu zostaje zachowana forma pisemna czynności prawnej.

Odstąpienie od umowy elektronicznej

Jeżeli konsument zawiera umowę elektroniczną ze sprzedawcą bądź usługodawcą, może odstąpić od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych. Wymagane jest jednak, aby sprzedawca poinformował go o tej możliwości. Jeżeli nie dopełni on tego obowiązku, termin ten ulega przedłużeniu do 12 miesięcy, zgodnie z tak zwanym prawem konsumenta do namysłu. Aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało uznane za złożone w terminie, trzeba wysłać je przed jego upływem, ponieważ brana pod uwagę jest data wysłania, a nie doręczenia.

Odstąpienie od umowy IT nie ma jednej określonej formy, jaką narzucałaby ustawa. To, w jakiej formie zostanie złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zależy od ustaleń pomiędzy zainteresowanymi stronami. Powinno jednak odbyć się to w taki sposób, by można było później wykazać fakt złożenia oświadczenia o odstąpieniu. To ważne, by można było obliczyć terminy ewentualnego zwrotu świadczeń.

Można skorzystać z przykładowego wzoru formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, konsument powinien otrzymać niezwłocznie na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia.