kobieta w marynarce stoi przy biurku

Czy możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego?

  • Autor:Nicole Kudła
  • brak komentarzy

Postępowanie egzekucyjne jest procedurą prawną, mającą na celu wyegzekwowanie spełnienia obowiązku przez dłużnika. Istnieją jednak okoliczności, w których takie postępowanie może zostać umorzone. Czy jest to możliwe tylko w przypadku braku majątku dłużnika, czy też są inne czynniki, które mogą wpływać na decyzję o umorzeniu?

Czy można umorzyć postępowanie egzekucyjne?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w polskim systemie prawnym jest możliwe w określonych sytuacjach, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł 59 tego kodeksu wskazuje, że postępowanie egzekucyjne można umorzyć w całości lub w części w przypadkach takich jak niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym, czy niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27 tego kodeksu​. Kwestię umorzenia postępowania egzekucyjnego można skonsultować z komornikiem, jak reps.pl (komornik z Wrocławia), który wyjaśni kwestię składania wniosku o umorzenie. Inną przesłanką umorzenia z urzędu jest bezskuteczność egzekucji, co ma miejsce, gdy kwota, którą da się wyegzekwować, nie jest wyższa od kosztów postępowania, lub gdy wierzyciel przez 6 miesięcy nie podejmuje żadnych działań w ramach postępowania egzekucyjnego.

Niewypłacalność egzekucji

Jeżeli egzekucja jest oczywiście nieopłacalna, np. koszty egzekucji przewyższają wartość długu, komornik może zdecydować o jej umorzeniu. Umorzenie egzekucji nie oznacza jednak umorzenia samego długu, który nadal pozostaje wymagalny i może być przedmiotem kolejnych prób odzyskania należności w przyszłości.

Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego

W przypadku śmierci dłużnika postępowanie egzekucyjne również jest umarzane, jednak istnieje wyjątek od tej reguły, który dotyczy spadkobierców zmarłego dłużnika. Jeśli dłużnik pozostawił spadek, który został przyjęty przez spadkobierców, postępowanie egzekucyjne może być kontynuowane w stosunku do nich. Oznacza to, że wierzyciele mogą dążyć do odzyskania długów z aktywów należących do spadku.

Jak złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie egzekucji. W przypadku wniosku wierzyciela jest on zwykle uwzględniany. Jeśli wnosi o to dłużnik, musi przedstawić ważne powody, np. trudną sytuację życiową.

Wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Zasady takiego umorzenia są regulowane przez art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego​. Zgodnie z tym przepisem, wierzyciel może zrezygnować z dalszego prowadzenia egzekucji, np. w sytuacji, gdy doszło do porozumienia z dłużnikiem lub gdy uzyskał on zaspokojenie swoich roszczeń inną drogą.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego musi zostać złożony na piśmie. Należy go skierować do organu prowadzącego egzekucję, czyli najczęściej do komornika sądowego. Po złożeniu wniosku i jego rozpatrzeniu postępowanie egzekucyjne zostaje zakończone,

Umorzenie postępowania egzekucyjnego jest możliwe, jednak wymaga to spełnienia określonych warunków, takich jak uregulowanie zobowiązań lub przedstawienie ważnych argumentów. Decyzję o umorzeniu podejmuje sąd lub komornik na podstawie wniosku zainteresowanej strony.

Kategoria: Zmiany w prawie

Komentarze

Brak odpowiedzi do “Czy możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego?”

brak komentarzy

Dodaj komentarz