podpisywanie dokumentów

RODO – zmiany w 2019 roku

  • Autor:Krzysztof Kalicki
  • 1 komentarz

Jakie zmiany wprowadzono w kodeksie pracy w związku z RODO? Co teraz będzie wyglądalo inaczej w kontaktach pracodawcy z pracownikiem?

RODO – od kiedy zmiany w przepisach?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO, obowiązuje dopiero od niedawna. Kiedy zostało wprowadzone, w kodeksie pracy musiano uwzględnić pewne zmiany. Teraz pora na kolejne – od 4 maja zaczęła obowiązywać ustawa z 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pojawiły się już zatem w kodeksie pracy ze względu na RODO nowe przepisy w ponad 160 aktach prawnych. Zmiany są natychmiastowe, ponieważ poza trzema mniej znaczącymi przypadkami, wśród nowych przepisów nie ma przepisów przejściowych. Pracodawcy właściwie z dnia na dzień są więc zmuszeni dostosować się do zmian. Ponieważ jednak projekt nowelizacji był dostępny już od listopada 2018 roku, mieli oni odpowiednio dużo czasu, aby się na to przygotować.

Dane osobowe pozyskiwane przez pracodawcę

Nowe przepisy określają, kategorię danych osobowych, jakie są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowanymi przez niego działaniami przed i po zawarciu umowy o pracę. To imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jak widać, pracodawca nie ma już teraz prawa pytać o imiona rodziców czy adres zamieszkania osoby ubiegającej się o pracę. Może żądać wprawdzie podania danych kontaktowych, ale to do kandydata będzie należała decyzja o ich zakresie.

Dopiero, kiedy dana osoba zostanie przyjęta do pracy, a zatem z kandydata stanie się pracownikiem, pracodawca może żądać danych takich jak adres, numer PESEL, numer rachunku płatniczego, a także inne dane pracownika i członków jego rodziny, jeśli jest to konieczne ze względu na korzystanie z przewidzianych w prawie pracy specjalnych uprawnień.

Przetwarzanie danych osobowych

Pracodawca nie może przetwarzać danych osobowych pracownika, chyba że jest to niezbędne, aby wypełniać nałożone przepisami prawa obowiązki pracodawcy, a także wtedy, kiedy osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub pracownik wyrażą zgodę na przetwarzanie danych.

Przepis zabraniający przetwarzania danych nie ma też zastosowania w przypadku danych dotyczących zdrowia, niezbędnych do profilaktyki zdrowotnej i oceny zdolności do pracy. Z tych względów przetwarzać można też informacje o niepełnosprawności, konieczne dla ustalenia dodatkowych pracowniczych uprawnień.

Orzeczenia lekarskie

Doprecyzowane zostały przepisy określające zakres orzeczeń lekarskich. Pracodawca może teraz żądać aktualnego orzeczenia lekarskiego razem ze skierowaniem na badania wydanym przez poprzedni zakład pracy. Dzięki tej możliwości kandydat może zostać zwolniony z udania się na wstępne badania lekarskie, pod warunkiem, że orzeczenie z poprzedniego zakładu jest wciąż aktualne, odpowiada warunkom pracy na nowym etacie, a podjęcie nowego zatrudnienia nastąpiło nie później niż 30 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniego.

Monitoring

Nowe przepisy nakładają też obowiązek ograniczenia monitoringu w miejscu pracy. Nie może on obejmować pomieszczeń związku zawodowego działającego w firmie. Pomieszczenie związkowe nie zostało jasno zdefiniowane, ale generalnie chodzi o te pomieszczenia, w których związki wykonują swoje codzienne czynności. Można jednak zinterpretować przepisy szerzej i uwzględnić również te pomieszczenia, przez które związkowcy muszą uprzednio przejść.

Kategoria: Ochrona danych osobowych, RODO

Komentarze

jedna odpowiedź do “RODO – zmiany w 2019 roku”

  1. Oliwka

    No z tymi związkami zawodowymi to zaskoczenie. Przecież powszechnie wiadomo, kto do nich należy. Po co się ukrywać także w przejściach?

    23 czerwca 2022 - 13:27 #

Dodaj komentarz